FrP styrker fars rettigheter

Fremskrittspartiet tar både barnets og fars rettigheter på alvor, og fjerner tidsfristene for å reise sak om å endre farskap. Tidsfristene var opphevet fra 2003 og frem til 2013, da den rød-grønne regjeringen innførte dem igjen. Og opphevelsen nå er en viktig styrking av fars rettigheter.

Etter tidsfristene igjen ble innført med virkning fra 01.01.14, kunne en tredjeperson som mente han var far til et barn bare reise sak frem til barnet fylte tre år. Om denne personen ikke får kjennskap til at han er far til barnet før etter barnet er fylt tre år, er det da for seint å reise sak om farskapet. Vi i Fremskrittspartiet mener dette er en kraftig svekkelse av fars rettigheter, og derfor fjerner vi nå denne fristen.

For FrP er det viktig å legge til rette for at barn og foreldre kan få kunnskap om det biologiske opphavet til barnet. Hvem som er barnets biologiske foreldre, er svært viktig for hvordan barnet forstår seg selv. Og i de tilfellene hvor det er tvil om farskapet mener FrP at det vil være til alles beste om dette blir oppklart, uavhengig av barnets alder. Opphevingen av fristene er derfor ikke bare en viktig styrking av fars rettigheter, det er viktig for alle parter som er involverte, og da særlig barnet selv.

Barnets kjennskap og eventuelt kontakt med far er viktig for både barn og foreldre, og oppheving av tidsfristene vil gjøre det lettere for far å opprette kontakt med barnet. Og det er en viktig styrking av fars rettigheter.

anne grethe
Anne Grethe Svee Strande
Fylkessekretær

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized