Fullt gjennomslag for FrP i eldreomsorgen

Lovfestet rett til sykehjemsplass har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet gjennom mange år. Det er derfor svært gledelig å se at regjeringen leverer og lovfester retten til heldøgns pleie og omsorg.

For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å sikre at alle får en god og verdig alderdom, og lovfestet rett til sykehjemsplass har vært en av sakene som vi har ansett som grunnleggende for å få dette til. Det er viktig for tryggheten og forutberegneligheten for både de eldre og de pårørende, at det er et tilbud om sykehjemsplass når det er behov for dette. Det handler for det første om tryggheten til enkeltmennesket, men det handler også om at vi som land skal ta vare på de som så lenge har tatt vare på oss.

Lovforslaget omfatter endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Disse endringene går for det første ut på at det vil fremgå klart av loven at pasient eller bruker har rett til sykehjemsplass når det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er behov for det. Det vil også bli utarbeidet nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Kriteriene skal altså ikke lenger variere fra kommune til kommune, alle skal få et like godt tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i. Kommunene blir også pålagt å føre ventelister over alle som har behov for sykehjemsplass, men som på en forsvarlig måte kan bo hjemme en liten stund til. På denne måten vil vi få en oversikt over det reelle behovet for sykehjemsplasser.

Alt dette er endringer som det er på høy tid at vi får innført i Norge, for en av de viktigste oppgavene vi har er å ta vare på våre eldre. Alle skal kunne gå alderdommen i møte og vite med sikkerhet at de får den hjelpen de har behov for, når de har behov for det. For oss i Fremskrittspartiet er det nettopp det som er en verdig eldreomsorg.


anne grethe
Anne Grethe Svee Strande
Fylkessekretær, Troms FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized